Cầu chì ống 12KV

Mô tả

XRNT-12/40A  XRNT-10/40A   XRNT1-10/40A     XRNT1-12/40A
XRNT-12/300  XRNT1-12/300  XRNT1-12/315     XRNT-12/315
XRNT-12/31.5 XRNT-10/31.5  XRNT1-10/31.5    XRNT1-12/31.5
XRNT-12/50A  XRNT-10/50A   XRNT1-10/50A     XRNT1-12/50A